108 Names of HanumanJi

108 Names of HanumanJi

1.

AUM Hanumatay Namaha

2. AUM Shree Pradaayay Namaha
3. AUM Vaaya Putraaya Namaha
4. AUM Rudraayay Namaha
5 AUM Ana-Gaayay Namaha
6 AUM Aja-Raayay Namaha
7 AUM Amrit-Yavay Namaha
8 AUM Maarutaat-Majaayay Namaha
9

AUM Vira-Viraayay Namaha

10 AUM Grama-VaaSaayay Namaha
11

AUM Janash-Radaayay Namaha

12 AUM Dhana-Daayay Namaha
13 AUM Akaa-YaaYay Namaha
14 AUM Virayay Namaha
15 AUM Nidhi-Patayay Namaha
16 AUM Munayay Namaha
17 AUM Vaag-Minay Namaha
18 AUM Pingaak-Shaayay Namaha
19 AUM Vara-Daayay Namaha
20 AUM Sita Shoka-Vinaasha-Naayay Namaha
21 AUM Rakta Vaasasay Namaha
22 AUM Shivaayay Namaha
23 AUM Shar-Vaayay Namaha
24 AUM Paraayay Namaha
25 AUM Avyak-Taayay Namaha
26 AUM Vyakta-Avyak-Tayay Namaha
27 AUM Rasaa-DhaRaayay Namaha
28 AUM Ping-Keshaayay Namaha
29 AUM Pinga-Romanay Namaha
30 AUM Shruti-Gamyaayay Namaha
31

AUM Sana-Tanaaya Namaha

32 AUM Anaa-Daayay Namaha
33 AUM Bhagawatay Namaha
34 AUM Devaayay Namaha
35 AUM Vishwa-Haytavay Namaha
36 AUM Niraa-Shra-yaayay Namaha
37 AUM Aarogya-Kartray Namaha
38 AUM Vish-Vesh-aayay Namaha
39 AUM Vishva-Naayak-aayay Namaha
40 AUM Harish-Waraayay Namaha
41 AUM Bhar-Gaayay Namaha
42 AUM Raam-Aayay Namaha
43 AUM Rav-Vayay Namaha
44 AUM Visva Haraaya Namaha
45 AUM Vish-Vaaya Namaha
46 AUM Vishva Sevayaay Namaha
47 AUM Vishva-Aatmanaay Namaha
48 AUM Visha-Daayay Namaha
49 AUM Vishva-Kaar-aayay Namaha
50

AUM Raam-Bhaktaayay Namaha

51 AUM Vishva-Murtaaya Namaha
52 AUM Vishvam Bharaayay Namaha
53 AUM Prakriti-Sthiraaya Namaha
54 AUM Kalyaa-Naayay Namaha
55

AUM Vishva-Chesha-Laayay Namaha

56 AUM Avaya-Graayay Namaha
57 AUM Anjani-Sunavay Namaha
58 AUM Ajaayay Namaha
59 AUM Sakhyay Namaha
60 AUM Tatvagam-Yaayay Namaha
61 AUM Vanay-Charaayay Namaha
62 AUM Yunay Namaha
63 AUM Vrid-Dhyayay Namaha
64 AUM Baalaayay NamahaBaa
65 AUM Tatvaayay Namaha
66 AUM Jyesh-Taayay Namaha
67 AUM Vidyaayay Namaha
68 AUM Kapish-Shestray Namaha
69 AUM Plavang-Gamayay Namaha
70 AUM Kalaa-Dharaayay Namaha
71 AUM Vishvaa-Dhyayaayay Namaha
72 AUM Vishvaa-Gamyaayay Namaha
73

AUM Graama Swantaayay Namaha

74 AUM Ama-Laayay Namaha
75 AUM Vyaapa-Kaayay Namaha
76 AUM Praana-Vaayay Namaha
77 AUM Omkar-Jamyaayay Namaha
78 AUM Satyaayay Namaha
79 AUM Avyaaya Namaha
80 AUM Tapa-say Namaha
81 AUM Jana Lokaayay Namaha
82 AUM Mahaa Lokaayay Namaha
83 AUM Swar-Lokaayay Namaha
84 AUM Bhuvar-Lokaayay Namaha
85 AUM Bhur-Lokaayay Namaha
86 AUM Dharaa-Dharaayay Namaha
87

AUM ShivaDharam, Pratish-taatray Namaha

88 AUM Satyaayay Namaha
89 AUM Purnaayay Namaha
90 AUM Raksha-Praana, Haarakaayay Namaha
91 AUM Jaanaki-Praandaatray Namaha
92 AUM Sharanaagata-Vatsalaayay Namaha
93 AUM Pandari-Kaakshaayaya Namaha
94 AUM Raaksho-Dhanaayay Namaha
95 AUM Dharaa-Dhipaayay Namaha
96 AUM Purna Kamaayay Namaha
97 AUM Gospadi-krita, Vaarish-aayay Namaha
98 AUM Phaalgun-Priyaayay Namaha
99 AUM Ramesh-Taatray Namaha
100 AUM Rudra-Kar-Maayay Namo Namaha
101 AUM Devay-So Namaha
102 AUM Krish-Naayay Namaha
103 AUM Raamdoo-Taayay Namaha
104 AUM Shakti Raakshasaa, Maara-kaayay Namaha
105 AUM Shakti Naytaayay Namaha
106 AUM Drona Hartray Namaha
107 AUM Divaakara, Sama-Prabhaayay Namaha
108 AUM Pita-Vaasasay Namaha