108 Names of Shri Sai Baba

108 Names of Shri Sai Baba

 • OM sri Sai Nathaaya namaha
 •   OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha
 •   OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha
 • OM Sri Sai Seshasai ne namaha
 • OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha
 • OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha
 • OMSri Sai Bhoota vaasaya namaha
 • OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha
 • OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha
 • OM Sri Sai Kaalaaya namaha
 • OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha
 • OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha
 • OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha
 • OM Sri Sai Amarthyaaya namaha
 • OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha
 • OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha
 • OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha
 • OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha
 • OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha
 • OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha
 • OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha
 • OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha
 • OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha
 • OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha
 • OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha
 • OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha
 • OM Sri Sai Maargabandhavee namaha
 • OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha
 • OM Sri Sai Priyaaya namaha
 • OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha
 • OM Sri Sai Antharyaminee namaha
 • OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha
 • OM Sri Sai Nityanandaaya namaha
 • OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha
 • OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha
 • OM Sri Sai Parabrahmanee namaha
 • OM Sri Sai Paramaatmanee namaha
 • OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha
 • OM Sri Sai Jagath pithre namaha
 • OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha
 • OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
 • OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha
 • OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha
 • OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha
 • OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha
 • OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha
 • OM Sri Sai Preema pradaaya namaha
 • OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha
 • OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha
 • OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha
 • OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha
 • OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha
 • OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha
 • OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha
 • OM Sri Sai Jayinee namaha
 • OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha
 • OM Sri Sai Aparaajitaya namaha
 • OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha
 • OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha
 • OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha
 • OM Sri Sai Suloochanaaya namaha
 • OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha
 • OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha
 • OM Sri Sai Aachintyaaya namaha
 • OM Sri Sai Sookshmaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha
 • OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha
 • OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha
 • OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha
 • OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha
 • OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha
 • OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha
 • OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha
 • OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha
 • OM Sri Sai Theerthaaya namaha
 • OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha
 • OM Sri Sai Sataamgathayee namaha
 • OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha
 • OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha
 • OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha
 • OM Sri Sai Amruthamsavee namaha
 • OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha
 • OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha
 • M Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha
 • OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha
 • OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha
 • OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha
 • OM Sri Sai Bhagwatee namaha
 • OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha
 • OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha
 • OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha
 • OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha
 • OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha
 • OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha
 • OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha
 • OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha
 • OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha
 • OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha
 • OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha
 • OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha
 • OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha
 • OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha
 • OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha
 • OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha